WELKOM

Ouderenmonitor 2018

De Ouderenmonitor 2018 is beschikbaar en is ten opzichte van voorgaande jaren uitgebreid met nieuwe thema’s. Daarnaast zijn er nieuwe onderwerpen aan bestaande thema’s toegevoegd.

 

AOW-leeftijd terug naar 65 jaar

Harrie Verbon (Prof. dr. H. A. A. Verbon), hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg, verricht onderzoek voor het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS. Aan dit onderzoek wordt in het najaar een symposium gewijd. Vandaag, 5 juni 2018, verscheen een opinie van zijn hand in de Volkskrant. Klik hier om het bericht te lezen.

Eerder publiceerden we reeds een rapport van hem, gepresenteerd op het Symposium ‘AOW-leeftijd naar 65 jaar’, 24 februari 2017. Het rapport vindt u hier.

De relatie tussen wetenschappelijke bureaus en hun partijen

In het AD (22 mei 2018) wordt – door een anonieme informant-  ten onrechte de suggestie gewekt dat het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS beschikt over ‘niet genoemde ontvangen subsidies’ ter waarde van 150.000 euro. Echter, de gelden waarmee het Wetenschappelijk Bureau haar activiteiten verricht, zijn enkel en volledig afkomstig van de subsidies van het rijk.

Politieke partijen en ook hun wetenschappelijk bureaus worden door de Nederlandse overheid financieel krachtig gesteund. In totaal verstrekt de overheid per jaar voor alle partijen zo’n 16 miljoen Euro, waarvan iets meer dan 3 miljoen Euro beschikbaar is voor de wetenschappelijke bureaus.  Het WB van 50PLUS ontvangt sinds de verkiezingen van 2017 ongeveer 150.000 Euro per jaar.

De financiering en de organisatie van de bureaus is geregeld in de Wet Financiering van Politieke Partijen (WFPP). De wetenschappelijk bureaus zijn “neveninstellingen” van de partijen waar ze bij horen. Ze hebben tot taak politiek-wetenschappelijk onderzoek te verrichten ten dienste van de partij waarvan ze neveninstelling zijn.

Het juridisch kader is minutieus geregeld, vooral om te voorkomen dat de partijen zich het geld zouden kunnen toe-eigenen, bijvoorbeeld om verkiezingscampagnes te financieren.

Een wetenschappelijk bureau moet een zelfstandige rechtspersoon zijn (gewoonlijk een stichting) en moet aan precieze financiële en administratieve verplichtingen voldoen om steeds jaarlijks de subsidie te ontvangen. Er moet van te voren een activiteitenplan worden ingediend, giften van een bepaalde omvang moeten worden gemeld, er moet een aan alle eisen voldoend jaarverslag worden vervaardigd en de jaarstukken moeten door een accountant worden goedgekeurd. Als er iets niet klopt, kan ook achteraf de subsidie worden ingetrokken en kunnen zelfs boetes worden opgelegd. Het toezicht wordt uitgeoefend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden. Dit zijn zware verantwoordelijkheden, zeker als men bedenkt dat de besturen van deze rechtspersonen meestal (ook bij 50PLUS) uit 100% vrijwilligers bestaan.

Partijbestuur hebben in dit proces slechts geringe verantwoordelijkheden. De partij als “doorgeefluik” (term afkomstig van het ministerie) van de subsidie. De belangrijkste verantwoordelijkheid is dan ook het onverwijld doorsluizen van de subsidie zodra die wordt uitbetaald door het ministerie. Het is de partij niet toegestaan naast de verplichtingen die de neveninstellingen heeft op grond van de WFPP nog andere verplichtingen of voorwaarden op te leggen. Dit is bepaald in artikel 9 lid 4 van de Wet. Als de partij dat wel zou doen zou dat een inbreuk zijn op de door de Wet ingestelde onafhankelijkheid, en de voortzetting van de subsidie in gevaar kunnen brengen.

Het geld dat de partij doorsluist, behoort niet te worden opgenomen in de resultatenrekening van de partij. Dat zou een verkeerd beeld geven van de financiële positie van de partij. Het subsidiebedrag is strikt geoormerkt als financiering voor het wetenschappelijk bureau.

Met de doordachte regeling van de financiering van wetenschappelijke neveninstellingen beoogt de Wet de kwaliteit van de besluitvorming en de standpunten van politieke partijen te verhogen. De wetenschappelijke ondersteuning wordt daarbij als zeer belangrijk gezien.  Wetenschappelijk onderzoek vereist onafhankelijkheid. De wetgever heeft er veel aandacht aan besteed om dit te verwezenlijken, terwijl toch de relatie van de neveninstelling met de partij is behouden.

De ca. 150.000 euro waarover het Wetenschappelijk Bureau van 50PLUS jaarlijks beschikt, is conform deze wet verstrekt. Het betreft geen ‘niet genoemde’ subsidie door de partij maar is geld dat door de subsidie verstrekkende overheid geoormerkt is voor het wetenschappelijk bureau. De verantwoording van de uitgaven vindt plaats in het jaarverslag van het WB, en alle jaarverslagen zijn goedgekeurd door een erkende accountant.

Bronnen

Symposium
OuderenEmancipatie

Ouderen hebben te maken met stereotypen, vooroordelen en zelfs discriminatie. KLIK HIER om er alvast in te komen.

Politieke partijen die zeggen voor de ouderen op te komen zouden daarmee moeten afrekenen. Wat zijn de mogelijkheden daartoe en wat zijn de obstakels?

Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS verzorgt op zaterdag 12 mei 2018 een symposium over emancipatie van – en door – ouderen.

KLIK HIER voor meer informatie en inschrijving.

“NEDERLAND HEEFT HET BESTE PENSIOENSTELSEL TER WERELD!”

 

Het Wetenschappelijk Bureau van 50PLUS heeft een informatieve animatiefilm laten maken over het Nederlandse pensioenstelsel. De bewering dat ouderen de pensioenen van toekomstige generaties in gevaar brengen is ongefundeerd. Het is nepnieuws! Integendeel, er is meer geld in de pensioenkassen dan ooit en er komt nog ieder jaar bij. Ook nu het aantal werkenden afneemt, bieden de bestaande fondsen voldoende rendement om voor tientallen jaren de pensioenen te kunnen betalen. Het zou voor de hand liggen zo langzamerhand de pensioenen in Nederland weer wat te verhogen.

Deze ruim 2 minuten durende animatiefilm is samengesteld met de medewerking van drs. Rob de Brouwer (auteur van ‘19 mythes en onwaarheden over ons pensioen’) en dr. Mark van Overveld, (Wetenschappelijk Bureau 50PLUS), gebaseerd op publiekelijk beschikbare cijfers van het CBS en DNB en vervaardigd door Digital Agency Refreshworks.

Wilt u het downloaden, ga naar onze link bladzijde: KLIK HIER

 

 

OVER ONSkneuterdijk

 

 

 

 

 

 

ONZE AANPAK

Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS biedt een platform aan wetenschappers die zich verdiepen in thema’s die belangrijk zijn voor senioren in Nederland en Europa. Dat kan bijvoorbeeld door het verstrekken van opdrachten voor onderzoek, het organiseren van symposia en cursussen, en het maken van studiemateriaal.

Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS is een onafhankelijk instituut dat zich richt op het ondersteunen van het politieke en ideologische debat. Onze huidige speerpunten zijn onderwerpen die van belang zijn in het dagelijks leven van senioren: arbeidsmarkt, koopkracht, pensioenen en gezondheidszorg. Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS deed eerder onderzoek naar de situatie van 50-plussers op de arbeidsmarkt en naar de veranderingen in het zorgstelsel.

Het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS bestaat uit, Richard De Mulder (voorzitter), Chris van der Heijden (penningmeester), Mark van Overveld (secretaris), Gerard van Hooft, Jaap Haasnoot, Maurice Koopman, Léonie Sazias en Auke de Vries.

SPEERPUNTEN

ARBEIDSMARKT

Het kabinet Rutte formuleerde tijdens de behandeling van de begroting 2012 het beleid ten aanzien van arbeidsparticipatie. Het kabinet wil de concurrentiekracht van de economie verbeteren, het scholingsniveau van de beroepsbevolking verhogen en gelijke kansen op arbeidsdeelname bevorderen. Het kabinet streeft ernaar om tachtig procent van de beroepsbevolking in de leeftijd tussen twintig en vijfenzestig jaar te laten participeren.

Anco Goldhoorn van Level45 deed onderzoek naar de haalbaarheid van de doelstelling en van de gelijke kansen op de arbeidsmarkt. In het rapport Ruim baan voor 50-plussers op de arbeidsmarkt (2000-2020) doet hij verslag van de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, het kabinetsbeleid tot 2020 en de Cao-onderhandelingen in 2012. Verder geeft hij een overzicht van de totstandkoming van het Pensioenakkoord. Goldhoorn presenteert conclusies en geeft concrete aanbevelingen ter verbetering van de arbeidsmarkt voor ouderen.

KOOPKRACHT

Voor de politieke partij 50PLUS is het erg belangrijk om goed inzicht te hebben op de financiële situatie van ouderen. In september 2014 rekende het NIBUD modelmatig de koopkracht van 65-plussers door. De groep 65-plussers is een gevarieerde groep. Immers, niet alle maatregelen raken élke 65-plusser. Van belang voor de financiële positie zijn bijvoorbeeld de gezondheidssituatie, het gebruikmaken van voorzieningen en de leeftijdscategorie.

Eind 2014 kondigde het kabinet een aantal beleidsmaatregelen af die gevolgen hebben voor de financiële positie van veel 65-plussers. Het wetenschappelijk bureau 50PLUS voert momenteel onderzoek uit naar de gevolgen van deze maatregelen voor de 65-plusser.

ZORG

Het Nederlandse zorgstelsel is erg complex: het is een samenspel van ingewikkelde wetgeving, regels en bekostigingsmodellen. De zorgkosten in Nederland zijn gestegen van 47 miljard euro in 2000 naar bijna 93 miljard euro in 2012. Dat is 5.500 euro per inwoner van Nederland. De huidige regering zet daarom in op vergaande hervormingen.

In het rapport Pluspunten voor de zorg schetsen Ivo Timmermans en Joop Blom een beeld van ons zorgstelsel. Zij geven inzicht in de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg. Ze signaleren knelpunten, doen aanbevelingen, en besteden uitvoerig aandacht aan de zorg voor ouderen.

 

 

Contact

We horen graag meer van u en hoe we u kunnen helpen.