WELKOM

Feitenrelaas conflict Hoofdbestuur 50PLUS (HB) en het Wetenschappelijk Bureau (WB)

Zoals bekend is er een conflict ontstaan tussen het HB en het WB. Ofschoon het WB meermaals heeft verzocht om met het HB in gesprek te treden om de onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Bureau en haar positie te waarborgen tijdens een eventuele transitie, is daar door het HB pas op gereageerd ruim nádat er een nieuw Wetenschappelijk Instituut was ingeschreven in de KvK en de subsidieaanvraag voor het nieuwe instituut was veiliggesteld. Het WB acht dit onbehoorlijk en onfatsoenlijk bestuur, en rest op dit moment niets anders meer dan zich te wenden tot gerechtelijke procedures. Op dinsdag 27 november om 12.00 uur zal dan ook een kort geding plaatsvinden.

Omwille van de komende ALV is het belangrijk dat de leden op de hoogte zijn van de diverse ontwikkelingen. Daartoe vind U een uitgebreid feitenrelaas rondom dit conflict hier, met een uitgebreide uitleg waarom wij ons genoodzaakt zien over te gaan tot een gerechtelijke procedure.

2018 Feitenrelaas conflict Hoofdbestuur 50PLUS

Animatiefilm Basisinkomen voor ouderen

In opdracht van het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS heeft prof. Verbon (TIlburg University) bestudeerd of een basisinkomen voor ouderen (BIO) een haalbaar scenario zou zijn. Bekijk de video in ons Portfolio:

Berichten van het front

Antwoord van het Hoofdbestuur

Het Wetenschappelijk Bureau heeft antwoord gekregen op zijn brief (van 4 september, zie ons eerdere bericht op deze pagina) aan het Hoofdbestuur over de opzegging van de samenwerking. Dit is de brief:

Brief HB dd 20180918 Onderwerp brief 4 september 2018

Het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau vergadert op 29 september (’s middags symposium Basisinkomen voor Ouderen) over zijn reactie op dit schrijven. U hoort van ons.

Brief aan de afdelingsbesturen van 50PLUS

Op 14 september heeft het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau een brief geschreven aan de afdelingsbesturen. Wij vragen

1. om steun in onze strijd met het Hoofdbestuur over ons onafhankelijke voortbestaan (en dat van de andere wetenschappelijke bureaus) en

2. of de afdelingen geïnteresseerd zijn in een hernieuwde kennismaking met de digitale kaarten van Politieke Academie ten behoeve van de verkiezingscampagne 1e kwartaal 2019

Dit is de brief:

brief aan regiobesturen 14 sept

Landelijke partij-bijeenkomst op 6 oktober a.s.

Op 6 oktober heeft Geert Dales een bijeenkomst belegd van alle 50PLUS-leden die actief zij als …. en dan volgt er een hele lijst. Dit is de brief:

50PLUS Uitnodiging 6 oktober 2018

Het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau staat helaas niet op de lijst van genodigden (waarom eigenlijk niet?). Richard De Mulder, waterschapsbestuurder namens 50PLUS in het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en plv. lid van de Commissie van Beroep van 50PLUS, zal dan maar als zodanig acte de présence geven. De bijeenkomst heeft onder meer tot doel “(…) om de interne partijcultuur en onderlinge relaties een nieuwe impuls te geven op basis van nieuwe uitgangspunten en glasheldere afspraken (…)”. Het kan zomaar zijn, dat de onafhankelijkheid, zo niet het voortbestaan, van het Wetenschappelijk Bureau onderwerp van discussie wordt!

 

 

Hoofdbestuur 50PLUS richt blijvende schade aan

Het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS heeft de brief van het Hoofdbestuur van 50PLUS beantwoord.

Dit was de brief van het Hoofdbestuur:

http://www.wb50pluspartij.nl/wp-content/uploads/2018/08/Brief-HB-aan-Wetenschappelijk-Bureau.pdf

En dit was het antwoord:

brief van WB50PLUS aan Hoofdbestuur 4 september 2018

Het belangrijkste is dat een “nieuw” wetenschappelijk bureau zou worden aangestuurd door het partijbestuur. Het WB moet dan opereren in de wetenschap dat de samenwerking altijd simpel kan worden opgezegd door het Hoofdbestuur van de partij. Anders gezegd: het WB is niet meer onafhankelijk. Dat heeft tot gevolg dat het

1. geen wetenschappelijk prestige meer heeft,
2. geen betrouwbare bestuurders kan aantrekken en
3. belemmerd zal zijn onafhankelijke onderzoeksinstituten van kwaliteit aan zich te binden.

Door het besluit van het Hoofdbestuur wordt blijvende schade aangericht, ook aan de status van de gehele partij, omdat 50PLUS de partij wordt met een wetenschappelijk bureau dat zomaar ontslagen kan worden. En er kan precedentwerking naar buiten de partij optreden. Wij hebben inmiddels de besturen van de andere wetenschappelijke bureaus in Nederland op de hoogte gebracht. Binnen een dag waren er al enkele reacties binnen.

Wat het Hoofdbestuur doet, kunnen we toetsen aan de kritiek die vanuit het Wetenschappelijk Bureau op de partij is gegeven:

1. Clientelisme (vriendjespolitiek); de partij wordt nog steeds gecontroleerd door Jan Nagel,

2. ondemocratische procedures (zoals die voor de vaststelling van het verkiezingsprogramma); dus opereren zonder de leden naar hun menig te vragen,

3. onduidelijk gebruik van de grote donaties aan de stichting Vrienden van 50PLUS,

4. falend leiderschap; zoals besluiten nemen zonder de consequenties te overzien.

Iedereen kan zien om welke punten het gaat bij het haastige besluit van het Hoofdbestuur. Het lijkt op een meerkeuzevraag, maar – tip – meerdere antwoorden zijn van toepassing!

Achter het nieuws: slotsymposium van het Wetenschappelijk Bureau?

Op 27 augustus stuurde het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS zijn relaties een bericht over het “slotsymposium” over het basisinkomen voor ouderen:

Zaterdag 29 September 2018 te Utrecht

Het bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel, want dit was de bijlage:

brief aan relaties WB50PLUS maandag 26 aug_2018

Het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau berichtte in deze brief het voornemen van het Hoofdbestuur van de partij om het Wetenschappelijk Bureau de laan uit te sturen. Het Wetenschappelijk Bureau meent dat het als te kritisch en te onafhankelijk wordt gezien. De voorzitter van het Hoofdbestuur van de partij, Geert Dales, meldde aan het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau dat deze brief hem hevig had verbaasd, want hij had immers bezworen vóór onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Bureau te zijn. Een onbegrijpelijke verbazing voor iemand die het Wetenschappelijk Bureau wil opdoeken omdat hij het niet met ze eens is.

Over de mededeling werd bericht in de Volkskrant van dinsdag 28 augustus. In de pers en op de radio ging Geert Dales flink in de aanval. Zijn belangrijkste punt was dat de financiële verantwoording van het Weteschappelijk bureau niet zou kloppen. Nu waren daar van het vorige Hoofdbestuur nooit klachten over geweest, maar Geert zegt (Algemeen Dagblad, 28 augustus): <<Dales wil alleen in het algemeen iets zeggen over het conflict met het wetenschappelijk bureau. De financiële verantwoording moet volgens hem anders. ,,De partijtop is daarvoor eindverantwoordelijk, dus wij hebben inzage nodig in de boeken. Die moeten op tafel komen telkens als wij dat wensen. En dat is nu niet het geval.”>>

Dit is een opvallende onwaarheid, want het Hoofdbestuur had en heeft volledige inzage in de gehele administratie van het WB. Het WB en het HB hebben één en dezelfde boekhouder, in dienst van de partij. Het WB en het HB hebben één en dezelfde officiële, wettelijk voorgeschreven onafhankelijke accountant die de jaarstukken goedkeurt en waarmerkt. Bovendien, in het WB-bestuur zit altijd een bestuurder namens het HB, die ook volledige toegang heeft tot alle financiële stukken. (Uiteindelijk moet het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden de jaarstukken goedkeuren alvorens de subsidie wordt toegekend.)

Het bestuur van het WB heeft de onprettige verwachting dat de fantasie van voorzitter Geert Dales hiermee nog niet is uitgeput. Maar duidelijk is waar het om draait: het Wetenschappelijk Bureau is te kritisch en te onafhankelijk. Vooral het evaluatierapport van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 (overigens uitgebracht op verzoek van het toenmalige Hoofdbestuur, maar tegen de wil van voorzitter Jan Nagel) wordt niet geapprecieerd.

http://www.wb50pluspartij.nl/portfolio/rapport-evaluatie-tweede-kamer-verkiezingen-2017-50plus/

Kort samengevat gaat het om:

1. Clientelisme (vriendjespolitiek); de partij wordt nog steeds gecontroleerd door Jan Nagel

2. ondemocratische procedures (zoals die voor de vaststelling van het verkiezingsprogramma)

3. onduidelijk gebruik van de grote donaties aan de stichting Vrienden van 50PLUS

4. falend leiderschap.

Dit alles is misschien niet prettig te horen voor het Hoofdbestuur, maar dit is de kritiek van de onderzoekers. Het Wetenschappelijk Bureau de mond snoeren gaat de partij hierbij niet helpen.

Het optreden van het Hoofdbestuur van 50PLUS wordt inmiddels ook met spanning gevolgd door de wetenschappelijke bureaus van andere politieke partijen in Nederland. Want als het bij 50PLUS lukt om het wetenschappelijk bureau weg te krijgen omdat er verschillen van mening bestaan, wat zou de onafhankelijkheid die de Wet op de Financiering van Politieke Partijen beoogt dan nog betekenen?

 

*Dit was de officiële brief van het Hoofdbestuur:

Brief HB aan Wetenschappelijk Bureau

 

 

 

 

 

OVER ONSkneuterdijk

 

 

 

 

 

 

ONZE AANPAK

Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS biedt een platform aan wetenschappers die zich verdiepen in thema’s die belangrijk zijn voor senioren in Nederland en Europa. Dat kan bijvoorbeeld door het verstrekken van opdrachten voor onderzoek, het organiseren van symposia en cursussen, en het maken van studiemateriaal.

Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS is een onafhankelijk instituut dat zich richt op het ondersteunen van het politieke en ideologische debat. Onze huidige speerpunten zijn onderwerpen die van belang zijn in het dagelijks leven van senioren: arbeidsmarkt, koopkracht, pensioenen en gezondheidszorg. Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS deed eerder onderzoek naar de situatie van 50-plussers op de arbeidsmarkt en naar de veranderingen in het zorgstelsel.

Het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS bestaat uit, Richard De Mulder (voorzitter), Chris van der Heijden (penningmeester), Mark van Overveld (secretaris),  Jaap Haasnoot, Maurice Koopman en Auke de Vries.

SPEERPUNTEN

ARBEIDSMARKT

Het kabinet Rutte formuleerde tijdens de behandeling van de begroting 2012 het beleid ten aanzien van arbeidsparticipatie. Het kabinet wil de concurrentiekracht van de economie verbeteren, het scholingsniveau van de beroepsbevolking verhogen en gelijke kansen op arbeidsdeelname bevorderen. Het kabinet streeft ernaar om tachtig procent van de beroepsbevolking in de leeftijd tussen twintig en vijfenzestig jaar te laten participeren.

Anco Goldhoorn van Level45 deed onderzoek naar de haalbaarheid van de doelstelling en van de gelijke kansen op de arbeidsmarkt. In het rapport Ruim baan voor 50-plussers op de arbeidsmarkt (2000-2020) doet hij verslag van de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, het kabinetsbeleid tot 2020 en de Cao-onderhandelingen in 2012. Verder geeft hij een overzicht van de totstandkoming van het Pensioenakkoord. Goldhoorn presenteert conclusies en geeft concrete aanbevelingen ter verbetering van de arbeidsmarkt voor ouderen.

KOOPKRACHT

Voor de politieke partij 50PLUS is het erg belangrijk om goed inzicht te hebben op de financiële situatie van ouderen. In september 2014 rekende het NIBUD modelmatig de koopkracht van 65-plussers door. De groep 65-plussers is een gevarieerde groep. Immers, niet alle maatregelen raken élke 65-plusser. Van belang voor de financiële positie zijn bijvoorbeeld de gezondheidssituatie, het gebruikmaken van voorzieningen en de leeftijdscategorie.

Eind 2014 kondigde het kabinet een aantal beleidsmaatregelen af die gevolgen hebben voor de financiële positie van veel 65-plussers. Het wetenschappelijk bureau 50PLUS voert momenteel onderzoek uit naar de gevolgen van deze maatregelen voor de 65-plusser.

ZORG

Het Nederlandse zorgstelsel is erg complex: het is een samenspel van ingewikkelde wetgeving, regels en bekostigingsmodellen. De zorgkosten in Nederland zijn gestegen van 47 miljard euro in 2000 naar bijna 93 miljard euro in 2012. Dat is 5.500 euro per inwoner van Nederland. De huidige regering zet daarom in op vergaande hervormingen.

In het rapport Pluspunten voor de zorg schetsen Ivo Timmermans en Joop Blom een beeld van ons zorgstelsel. Zij geven inzicht in de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg. Ze signaleren knelpunten, doen aanbevelingen, en besteden uitvoerig aandacht aan de zorg voor ouderen.

 

 

Contact

We horen graag meer van u en hoe we u kunnen helpen.