18/12/18 Home

Ontmanteling Wetenschappelijk Bureau 50PLUS

Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS organiseerde jaarlijks 3-4 symposia voor het kader, implementeerde 3-4 grote onderzoeken jaarlijks naar maatschappelijk urgente kwesties (de betaalbaarheid van AOW terug naar 65 tot de toegevoegde waarde van oudere vrijwilligers), ontwikkelde een Ouderenmonitor, en beschikte over een netwerk met toponderzoekers en onderzoeksinstituten. De Volkskrant constateerde: ‘dat 50PLUS de enige van de nieuwe partijen was, die een volwassen denktank had weten op te bouwen’.
Op 3 augustus 2018 maakte de partijvoorzitter zonder enig vooroverleg echter aan het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS bekend, dat wij dienen te worden opgeheven en per onmiddellijke ingang onze zetels ter beschikking stellen van nieuwe leden en grote delen van de administratie moeten overdragen. Om die reden is dan ook per 1 januari 2019 het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS ontmanteld en niet langer actief.  

no responses
25/11/18 Home

Feitenrelaas conflict Hoofdbestuur 50PLUS (HB) en het Wetenschappelijk Bureau (WB)

Zoals bekend is er een conflict ontstaan tussen het HB en het WB. Ofschoon het WB meermaals heeft verzocht om met het HB in gesprek te treden om de onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Bureau en haar positie te waarborgen tijdens een eventuele transitie, is daar door het HB pas op gereageerd ruim nádat er een nieuw Wetenschappelijk Instituut was ingeschreven in de KvK en de subsidieaanvraag voor het nieuwe instituut was veiliggesteld. Het WB acht dit onbehoorlijk en onfatsoenlijk bestuur, en rest op dit moment niets anders meer dan zich te wenden tot gerechtelijke procedures. Op dinsdag 27 november om 12.00 uur zal dan ook een kort geding plaatsvinden.

Omwille van de komende ALV is het belangrijk dat de leden op de hoogte zijn van de diverse ontwikkelingen. Daartoe vind U een uitgebreid feitenrelaas rondom dit conflict hier, met een uitgebreide uitleg waarom wij ons genoodzaakt zien over te gaan tot een gerechtelijke procedure.

2018 Feitenrelaas conflict Hoofdbestuur 50PLUS

no responses
Animatiefilm Basisinkomen voor ouderen
29/09/18 Home

Animatiefilm Basisinkomen voor ouderen

In opdracht van het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS heeft prof. Verbon (TIlburg University) bestudeerd of een basisinkomen voor ouderen (BIO) een haalbaar scenario zou zijn. Bekijk de video in ons Portfolio:

no responses
22/09/18 Home

Berichten van het front

Antwoord van het Hoofdbestuur

Het Wetenschappelijk Bureau heeft antwoord gekregen op zijn brief (van 4 september, zie ons eerdere bericht op deze pagina) aan het Hoofdbestuur over de opzegging van de samenwerking. Dit is de brief:

Brief HB dd 20180918 Onderwerp brief 4 september 2018

Het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau vergadert op 29 september (’s middags symposium Basisinkomen voor Ouderen) over zijn reactie op dit schrijven. U hoort van ons.

Brief aan de afdelingsbesturen van 50PLUS

Op 14 september heeft het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau een brief geschreven aan de afdelingsbesturen. Wij vragen

1. om steun in onze strijd met het Hoofdbestuur over ons onafhankelijke voortbestaan (en dat van de andere wetenschappelijke bureaus) en

2. of de afdelingen geïnteresseerd zijn in een hernieuwde kennismaking met de digitale kaarten van Politieke Academie ten behoeve van de verkiezingscampagne 1e kwartaal 2019

Dit is de brief:

brief aan regiobesturen 14 sept

Landelijke partij-bijeenkomst op 6 oktober a.s.

Op 6 oktober heeft Geert Dales een bijeenkomst belegd van alle 50PLUS-leden die actief zij als …. en dan volgt er een hele lijst. Dit is de brief:

50PLUS Uitnodiging 6 oktober 2018

Het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau staat helaas niet op de lijst van genodigden (waarom eigenlijk niet?). Richard De Mulder, waterschapsbestuurder namens 50PLUS in het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en plv. lid van de Commissie van Beroep van 50PLUS, zal dan maar als zodanig acte de présence geven. De bijeenkomst heeft onder meer tot doel &#822(…) om de interne partijcultuur en onderlinge relaties een nieuwe impuls te geven op basis van nieuwe uitgangspunten en glasheldere afspraken (…)”. Het kan zomaar zijn, dat de onafhankelijkheid, zo niet het voortbestaan, van het Wetenschappelijk Bureau onderwerp van discussie wordt!

 

 

no responses
05/09/18 Home

Hoofdbestuur 50PLUS richt blijvende schade aan

Het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS heeft de brief van het Hoofdbestuur van 50PLUS beantwoord.

Dit was de brief van het Hoofdbestuur:

http://www.wb50pluspartij.nl/wp-content/uploads/2018/08/Brief-HB-aan-Wetenschappelijk-Bureau.pdf

En dit was het antwoord:

brief van WB50PLUS aan Hoofdbestuur 4 september 2018

Het belangrijkste is dat een &#822nieuw” wetenschappelijk bureau zou worden aangestuurd door het partijbestuur. Het WB moet dan opereren in de wetenschap dat de samenwerking altijd simpel kan worden opgezegd door het Hoofdbestuur van de partij. Anders gezegd: het WB is niet meer onafhankelijk. Dat heeft tot gevolg dat het

1. geen wetenschappelijk prestige meer heeft,
2. geen betrouwbare bestuurders kan aantrekken en
3. belemmerd zal zijn onafhankelijke onderzoeksinstituten van kwaliteit aan zich te binden.

Door het besluit van het Hoofdbestuur wordt blijvende schade aangericht, ook aan de status van de gehele partij, omdat 50PLUS de partij wordt met een wetenschappelijk bureau dat zomaar ontslagen kan worden. En er kan precedentwerking naar buiten de partij optreden. Wij hebben inmiddels de besturen van de andere wetenschappelijke bureaus in Nederland op de hoogte gebracht. Binnen een dag waren er al enkele reacties binnen.

Wat het Hoofdbestuur doet, kunnen we toetsen aan de kritiek die vanuit het Wetenschappelijk Bureau op de partij is gegeven:

1. Clientelisme (vriendjespolitiek); de partij wordt nog steeds gecontroleerd door Jan Nagel,

2. ondemocratische procedures (zoals die voor de vaststelling van het verkiezingsprogramma); dus opereren zonder de leden naar hun menig te vragen,

3. onduidelijk gebruik van de grote donaties aan de stichting Vrienden van 50PLUS,

4. falend leiderschap; zoals besluiten nemen zonder de consequenties te overzien.

Iedereen kan zien om welke punten het gaat bij het haastige besluit van het Hoofdbestuur. Het lijkt op een meerkeuzevraag, maar – tip – meerdere antwoorden zijn van toepassing!

no responses
30/08/18 Home

Achter het nieuws: slotsymposium van het Wetenschappelijk Bureau?

Op 27 augustus stuurde het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS zijn relaties een bericht over het &#822slotsymposium” over het basisinkomen voor ouderen:

Zaterdag 29 September 2018 te Utrecht

Het bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel, want dit was de bijlage:

brief aan relaties WB50PLUS maandag 26 aug_2018

Het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau berichtte in deze brief het voornemen van het Hoofdbestuur van de partij om het Wetenschappelijk Bureau de laan uit te sturen. Het Wetenschappelijk Bureau meent dat het als te kritisch en te onafhankelijk wordt gezien. De voorzitter van het Hoofdbestuur van de partij, Geert Dales, meldde aan het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau dat deze brief hem hevig had verbaasd, want hij had immers bezworen vóór onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Bureau te zijn. Een onbegrijpelijke verbazing voor iemand die het Wetenschappelijk Bureau wil opdoeken omdat hij het niet met ze eens is.

Over de mededeling werd bericht in de Volkskrant van dinsdag 28 augustus. In de pers en op de radio ging Geert Dales flink in de aanval. Zijn belangrijkste punt was dat de financiële verantwoording van het Weteschappelijk bureau niet zou kloppen. Nu waren daar van het vorige Hoofdbestuur nooit klachten over geweest, maar Geert zegt (Algemeen Dagblad, 28 augustus): <<Dales wil alleen in het algemeen iets zeggen over het conflict met het wetenschappelijk bureau. De financiële verantwoording moet volgens hem anders. ,,De partijtop is daarvoor eindverantwoordelijk, dus wij hebben inzage nodig in de boeken. Die moeten op tafel komen telkens als wij dat wensen. En dat is nu niet het geval.”>>

Dit is een opvallende onwaarheid, want het Hoofdbestuur had en heeft volledige inzage in de gehele administratie van het WB. Het WB en het HB hebben één en dezelfde boekhouder, in dienst van de partij. Het WB en het HB hebben één en dezelfde officiële, wettelijk voorgeschreven onafhankelijke accountant die de jaarstukken goedkeurt en waarmerkt. Bovendien, in het WB-bestuur zit altijd een bestuurder namens het HB, die ook volledige toegang heeft tot alle financiële stukken. (Uiteindelijk moet het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden de jaarstukken goedkeuren alvorens de subsidie wordt toegekend.)

Het bestuur van het WB heeft de onprettige verwachting dat de fantasie van voorzitter Geert Dales hiermee nog niet is uitgeput. Maar duidelijk is waar het om draait: het Wetenschappelijk Bureau is te kritisch en te onafhankelijk. Vooral het evaluatierapport van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 (overigens uitgebracht op verzoek van het toenmalige Hoofdbestuur, maar tegen de wil van voorzitter Jan Nagel) wordt niet geapprecieerd.

http://www.wb50pluspartij.nl/portfolio/rapport-evaluatie-tweede-kamer-verkiezingen-2017-50plus/

Kort samengevat gaat het om:

1. Clientelisme (vriendjespolitiek); de partij wordt nog steeds gecontroleerd door Jan Nagel

2. ondemocratische procedures (zoals die voor de vaststelling van het verkiezingsprogramma)

3. onduidelijk gebruik van de grote donaties aan de stichting Vrienden van 50PLUS

4. falend leiderschap.

Dit alles is misschien niet prettig te horen voor het Hoofdbestuur, maar dit is de kritiek van de onderzoekers. Het Wetenschappelijk Bureau de mond snoeren gaat de partij hierbij niet helpen.

Het optreden van het Hoofdbestuur van 50PLUS wordt inmiddels ook met spanning gevolgd door de wetenschappelijke bureaus van andere politieke partijen in Nederland. Want als het bij 50PLUS lukt om het wetenschappelijk bureau weg te krijgen omdat er verschillen van mening bestaan, wat zou de onafhankelijkheid die de Wet op de Financiering van Politieke Partijen beoogt dan nog betekenen?

 

*Dit was de officiële brief van het Hoofdbestuur:

Brief HB aan Wetenschappelijk Bureau

 

 

 

 

 

no responses
03/07/18 Home

Ouderenmonitor 2018

De Ouderenmonitor 2018 is beschikbaar en is ten opzichte van voorgaande jaren uitgebreid met nieuwe thema’s. Daarnaast zijn er nieuwe onderwerpen aan bestaande thema’s toegevoegd.

 

no responses
05/06/18 Home

AOW-leeftijd terug naar 65 jaar

Harrie Verbon (Prof. dr. H. A. A. Verbon), hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg, verricht onderzoek voor het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS. Aan dit onderzoek wordt in het najaar een symposium gewijd. Vandaag, 5 juni 2018, verscheen een opinie van zijn hand in de Volkskrant. Klik hier om het bericht te lezen.

Eerder publiceerden we reeds een rapport van hem, gepresenteerd op het Symposium ‘AOW-leeftijd naar 65 jaar’, 24 februari 2017. Het rapport vindt u hier.

no responses
24/05/18 Home

De relatie tussen wetenschappelijke bureaus en hun partijen

In het AD (22 mei 2018) wordt – door een anonieme informant-  ten onrechte de suggestie gewekt dat het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS beschikt over ‘niet genoemde ontvangen subsidies’ ter waarde van 150.000 euro. Echter, de gelden waarmee het Wetenschappelijk Bureau haar activiteiten verricht, zijn enkel en volledig afkomstig van de subsidies van het rijk.

Politieke partijen en ook hun wetenschappelijk bureaus worden door de Nederlandse overheid financieel krachtig gesteund. In totaal verstrekt de overheid per jaar voor alle partijen zo’n 16 miljoen Euro, waarvan iets meer dan 3 miljoen Euro beschikbaar is voor de wetenschappelijke bureaus.  Het WB van 50PLUS ontvangt sinds de verkiezingen van 2017 ongeveer 150.000 Euro per jaar.

De financiering en de organisatie van de bureaus is geregeld in de Wet Financiering van Politieke Partijen (WFPP). De wetenschappelijk bureaus zijn “neveninstellingen” van de partijen waar ze bij horen. Ze hebben tot taak politiek-wetenschappelijk onderzoek te verrichten ten dienste van de partij waarvan ze neveninstelling zijn.

Het juridisch kader is minutieus geregeld, vooral om te voorkomen dat de partijen zich het geld zouden kunnen toe-eigenen, bijvoorbeeld om verkiezingscampagnes te financieren.

Een wetenschappelijk bureau moet een zelfstandige rechtspersoon zijn (gewoonlijk een stichting) en moet aan precieze financiële en administratieve verplichtingen voldoen om steeds jaarlijks de subsidie te ontvangen. Er moet van te voren een activiteitenplan worden ingediend, giften van een bepaalde omvang moeten worden gemeld, er moet een aan alle eisen voldoend jaarverslag worden vervaardigd en de jaarstukken moeten door een accountant worden goedgekeurd. Als er iets niet klopt, kan ook achteraf de subsidie worden ingetrokken en kunnen zelfs boetes worden opgelegd. Het toezicht wordt uitgeoefend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden. Dit zijn zware verantwoordelijkheden, zeker als men bedenkt dat de besturen van deze rechtspersonen meestal (ook bij 50PLUS) uit 100% vrijwilligers bestaan.

Partijbestuur hebben in dit proces slechts geringe verantwoordelijkheden. De partij als “doorgeefluik” (term afkomstig van het ministerie) van de subsidie. De belangrijkste verantwoordelijkheid is dan ook het onverwijld doorsluizen van de subsidie zodra die wordt uitbetaald door het ministerie. Het is de partij niet toegestaan naast de verplichtingen die de neveninstellingen heeft op grond van de WFPP nog andere verplichtingen of voorwaarden op te leggen. Dit is bepaald in artikel 9 lid 4 van de Wet. Als de partij dat wel zou doen zou dat een inbreuk zijn op de door de Wet ingestelde onafhankelijkheid, en de voortzetting van de subsidie in gevaar kunnen brengen.

Het geld dat de partij doorsluist, behoort niet te worden opgenomen in de resultatenrekening van de partij. Dat zou een verkeerd beeld geven van de financiële positie van de partij. Het subsidiebedrag is strikt geoormerkt als financiering voor het wetenschappelijk bureau.

Met de doordachte regeling van de financiering van wetenschappelijke neveninstellingen beoogt de Wet de kwaliteit van de besluitvorming en de standpunten van politieke partijen te verhogen. De wetenschappelijke ondersteuning wordt daarbij als zeer belangrijk gezien.  Wetenschappelijk onderzoek vereist onafhankelijkheid. De wetgever heeft er veel aandacht aan besteed om dit te verwezenlijken, terwijl toch de relatie van de neveninstelling met de partij is behouden.

De ca. 150.000 euro waarover het Wetenschappelijk Bureau van 50PLUS jaarlijks beschikt, is conform deze wet verstrekt. Het betreft geen ‘niet genoemde’ subsidie door de partij maar is geld dat door de subsidie verstrekkende overheid geoormerkt is voor het wetenschappelijk bureau. De verantwoording van de uitgaven vindt plaats in het jaarverslag van het WB, en alle jaarverslagen zijn goedgekeurd door een erkende accountant.

Bronnen

no responses
05/04/18 Home

Symposium
OuderenEmancipatie

Ouderen hebben te maken met stereotypen, vooroordelen en zelfs discriminatie. KLIK HIER om er alvast in te komen.

Politieke partijen die zeggen voor de ouderen op te komen zouden daarmee moeten afrekenen. Wat zijn de mogelijkheden daartoe en wat zijn de obstakels?

Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS verzorgt op zaterdag 12 mei 2018 een symposium over emancipatie van – en door – ouderen.

KLIK HIER voor meer informatie en inschrijving.

no responses
1 2 3 4